Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1. Training: Training, opleiding, cursus, workshop, coaching of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.

2. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot een training is gesloten.

3. Deelnemer: De natuurlijke persoon die aan een training deelneemt.

4. Open training: Een training geïnitieerd door ProBuRo , opererend onder de handelsnaam docent van de toekomst waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden.

5. Overige training: Alle trainingen die niet onder artikel 1 lid 4 vallen.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, werkzaamheden, opdrachten en (rechts)handelingen tussen docent van de toekomst en opdrachtgever/deelnemer.

 

Artikel 3: Open training – aanmelding en betaling

3.1. Een persoon kan zich aanmelden voor een open training van docent van de toekomst door het invullen van het aanmeldingsformulier of door zich aan te melden via www.docentvandetoekomst.nu

3.2. Indien een persoon een optie op een open training neemt, dan is dat zowel voor docent van de toekomst als voor deze persoon een vrijblijvende reservering. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan een optie op een open training.

3.3. Indien docent van de toekomst de aanmelding accepteert, wordt deze schriftelijk bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de open training tot stand.

3.4. Opdrachtgever heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.

3.5. Docent van de toekomst brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. Opdrachtgever dient de deelnamekosten uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de open training te voldoen. Indien die datum al verstreken is dan uiterlijk 7 dagen na factuurdatum.

3.6. Docent van de toekomst heeft het recht deelnemer bij niet tijdige betaling van de deelnamekosten uit te sluiten van de open training. De betalingsverplichting van de deelnamekosten blijft in deze situatie gehandhaafd.

3.7. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan ProLive.

 

Artikel 4: Open training – annulering, verhindering en wijziging

4.1. Opdrachtgever kan tot 8 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst en tot 21 dagen voor aanvang van de open training kosteloos annuleren.

4.2. Bij annulering korter dan 21 dagen voor aanvang van de open training, of als opdrachtgever na aanvang van de open training de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de open training kan of wil deelnemen, betaalt opdrachtgever de volledige deelnamekosten. Opdrachtgever heeft dan het recht eenzelfde open training, binnen een periode van 2 jaar na aanvang van de oorspronkelijke open training, in overleg te starten of te vervolgen.

4.3. Indien deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de gehele open training, is vervanging door een andere persoon mogelijk, mits deze persoon uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de open training wordt aangemeld bij docent van de toekomst en voldoet aan de toelatingseisen.

4.4. Indien deelnemer verhinderd is deel te nemen aan enkele dagen van de open training heeft de deelnemer het recht deze dagen, binnen een periode van 2 jaar na aanvang van de open training, in te halen in een overeenkomstige open training.

4.5. Docent van de toekomst heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, deelname van deelnemer te weigeren. Docent van de toekomst zal dan de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten van de niet genoten trainingsdagen binnen 14 dagen restitueren.

4.6. Docent van de toekomst heeft het recht om een open training te annuleren. Docent van de toekomst zal de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten binnen 14 dagen restitueren.

4.7. Docent van de toekomst heeft het recht om de aanvangstijd, datum of locatie van een open training te wijzigen.

 

Artikel 5: Overige training – overeenkomst

5.1. De overeenkomst met betrekking tot het verzorgen en uitvoeren van een training komt tot stand door ondertekening door opdrachtgever van de opdrachtbevestiging van docent van de toekomst.

5.2. De inhoud van de opdrachtbevestiging en eventuele bijbehorende offerte geldt als weergave van de overeenkomst.

5.3. Opdrachtgever heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.

5.4. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door docent van de toekomst.

 

Artikel 6: Overige training – betaling

6.1. Na het ontvangen van de door opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging stuurt docent van de toekomst een factuur aan opdrachtgever.

6.2. Opdrachtgever dient de trainingskosten uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de training te voldoen. Indien die datum al verstreken is dan uiterlijk 7dagen na factuurdatum.

6.3. Indien voor aanvang van de training niet de volledige betaling van de trainingskosten door docent van de toekomst is ontvangen, kan docent van de toekomst de training annuleren, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige trainingskosten plus eventueel bijkomende kosten.

6.4. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan docent van de toekomst.

6.5. Ondertekening van de opdrachtbevestiging door opdrachtgever leidt tot de verplichting tot betaling, ongeacht op welke manier de deelnemers de training beëindigen of afronden.

Artikel 7: Overige training – Verplaatsing en annulering

7.1. Een training of deel van een training kan tot 14 dagen voor de afgesproken datum door opdrachtgever kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij plaatsing korter dan 14 dagen voor de afgesproken datum wordt 50% van de trainingskosten extra in rekening gebracht.

7.2. Docent van de toekomst behoudt zich het recht voor de training te annuleren. opdrachtgever wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld. Docent van de toekomst zal andere trainingsdata aanbieden. Alleen indien na onderling overleg er geen andere datum beschikbaar is, zal docent van de toekomst de door opdrachtgever betaalde trainingskosten binnen 14 dagen restitueren.

Artikel 8: Vervanging trainer

8.1. Docent van de toekomst draagt er zorg voor dat bij een training minimaal 1 trainer aanwezig is en is te allen tijde gerechtigd een trainer te vervangen door een andere trainer.

Artikel 9: Aansprakelijkheid/klachtenprocedure

9.1. Docent van de toekomst spant zich in om de gegeven training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

9.2. Docent van de toekomst is tegenover opdrachtgever/deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de trainingskosten per schade veroorzakend feit. waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

9.3. Docent van de toekomst is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

9.4. Docent van de toekomst is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

9.5. Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

9.6. Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

9.7. Indien opdrachtgever/deelnemer een klacht heeft over docent van de toekomst, diens personeel of voor docent van de toekomst werkzame personen, verwijzen wij naar de klachtenprocedure.

Artikel 10: Geheimhouding en vertrouwelijkheid

10.1. Door opdrachtgever/deelnemer verstrekte informatie wordt door docent van de toekomst, diens personeel en voor docent van de toekomst werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Docent van de toekomst conformeert zich aan de gelden privacywetgeving.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

11.1. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van docent van de toekomst is opdrachtgever/deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook, te verveelvuldigen.

11.2. De intellectuele eigendom van het trainingsmateriaal komt geheel toe aan docent van de toekomst.

0